محبوب ترین محصولات

پیگیری سفارشاتمحصولات پرفروش

توظیف التراث فی الروایة العربیةتوظیف التراث فی الروایة العربیة
دیوان ترجمان الأشواق ابن عربی-دراسة أسلوبیةدیوان ترجمان الأشواق ابن عربی-دراسة أسلوبیة
عتبات( جیرار جینیت من النص إلی المناص)عتبات( جیرار جینیت من النص إلی المناص)
أثر التورات في شعر الدرویشأثر التورات في شعر الدرویش
کاربرد نحوی حروف جر زائد در قرآن کریمکاربرد نحوی حروف جر زائد در قرآن کریم
أبها في الشعر السعودي المعاصر( دراسة موضوعیة فنیة)أبها في الشعر السعودي المعاصر( دراسة موضوعیة فنیة)
 حرکة الشعر في العراق من الکلاسيکية إلی الرومانسية حرکة الشعر في العراق من الکلاسيکية إلی الرومانسية
تشریح النصتشریح النص
ما هي سیمیولوجیاما هي سیمیولوجیا
ترجمه رمان سارة أثر عباس محمود العقادترجمه رمان سارة أثر عباس محمود العقاد
ترجمه و تحقیق دیوان فدوی طوقانترجمه و تحقیق دیوان فدوی طوقان
في نظریة العنوان-خالد حسین حسینفي نظریة العنوان-خالد حسین حسین
بررسی عناصر پست مدرنیستی در قالب های کلاسیک شعر معاصربررسی عناصر پست مدرنیستی در قالب های کلاسیک شعر معاصر
بررسی و تبیین مؤلفه های پست مدرنیسم در اشعار رضا براهنی، علی باباچاهی و یدالله رؤیاییبررسی و تبیین مؤلفه های پست مدرنیسم در اشعار رضا براهنی، علی باباچاهی و یدالله رؤیایی
بررسی بازنویسی و بازآفرینی کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان منتشر شده از سال 1362 تا 1383بررسی بازنویسی و بازآفرینی کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان منتشر شده از سال 1362 تا 1383
بررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقانبررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقان
بررسی مولفه های شعر کودک در دیوان الاطفال سلیمان عیسیبررسی مولفه های شعر کودک در دیوان الاطفال سلیمان عیسی
أسالیب الإیجاز في بناء الخطاب القرآني( مقاربة أسلوبیة)أسالیب الإیجاز في بناء الخطاب القرآني( مقاربة أسلوبیة)
بررسی ادبیات کودک در اشعار دو شاعر فلسطینی ابوسلمی و احمد دحبوربررسی ادبیات کودک در اشعار دو شاعر فلسطینی ابوسلمی و احمد دحبور
بررسی نحوی موضوع تعلق جارومجرور و ظرف در آیات قرآنبررسی نحوی موضوع تعلق جارومجرور و ظرف در آیات قرآن

دیگر امکانات

نظرسنجی از مشتریان

فایل های موجود در سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آخرین محصولات
التصوير البياني في شعر القطامي دراسة وتحليل - الرسالة العلمية
استعارة و دلالتها عند محمد عفیفي المطر.
وصف الأزهار فی الشعر العربی.pdf
مجموع 20 فایل پایان نامه زبان عربی مختص رشته زبان و ادبیات عربی فرمت: زیپ حجم: 35 مگابایت
پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه ادبیات و نقد دانشگاه الأزهر-مصر
پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی-ایران
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء-ایران
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان- ایران
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان- ایران
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی