محبوب ترین محصولات

پیگیری سفارشاتمحصولات پرفروش

أثر التورات في شعر الدرویشأثر التورات في شعر الدرویش
توظیف التراث فی الروایة العربیةتوظیف التراث فی الروایة العربیة
دیوان ترجمان الأشواق ابن عربی-دراسة أسلوبیةدیوان ترجمان الأشواق ابن عربی-دراسة أسلوبیة
عتبات( جیرار جینیت من النص إلی المناص)عتبات( جیرار جینیت من النص إلی المناص)
أبها في الشعر السعودي المعاصر( دراسة موضوعیة فنیة)أبها في الشعر السعودي المعاصر( دراسة موضوعیة فنیة)
کاربرد نحوی حروف جر زائد در قرآن کریمکاربرد نحوی حروف جر زائد در قرآن کریم
 حرکة الشعر في العراق من الکلاسيکية إلی الرومانسية حرکة الشعر في العراق من الکلاسيکية إلی الرومانسية
ترجمه و تحقیق دیوان فدوی طوقانترجمه و تحقیق دیوان فدوی طوقان
ما هي سیمیولوجیاما هي سیمیولوجیا
ترجمه رمان سارة أثر عباس محمود العقادترجمه رمان سارة أثر عباس محمود العقاد
في نظریة العنوان-خالد حسین حسینفي نظریة العنوان-خالد حسین حسین
بررسی ادبیات کودک در اشعار دو شاعر فلسطینی ابوسلمی و احمد دحبوربررسی ادبیات کودک در اشعار دو شاعر فلسطینی ابوسلمی و احمد دحبور
أسالیب الإیجاز في بناء الخطاب القرآني( مقاربة أسلوبیة)أسالیب الإیجاز في بناء الخطاب القرآني( مقاربة أسلوبیة)
تشریح النصتشریح النص
بررسی و تبیین مؤلفه های پست مدرنیسم در اشعار رضا براهنی، علی باباچاهی و یدالله رؤیاییبررسی و تبیین مؤلفه های پست مدرنیسم در اشعار رضا براهنی، علی باباچاهی و یدالله رؤیایی
بررسی مولفه های شعر کودک در دیوان الاطفال سلیمان عیسیبررسی مولفه های شعر کودک در دیوان الاطفال سلیمان عیسی
بررسی بازنویسی و بازآفرینی کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان منتشر شده از سال 1362 تا 1383بررسی بازنویسی و بازآفرینی کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان منتشر شده از سال 1362 تا 1383
بررسی عناصر پست مدرنیستی در قالب های کلاسیک شعر معاصربررسی عناصر پست مدرنیستی در قالب های کلاسیک شعر معاصر
بررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقانبررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقان
بررسی نحوی موضوع تعلق جارومجرور و ظرف در آیات قرآنبررسی نحوی موضوع تعلق جارومجرور و ظرف در آیات قرآن

دیگر امکانات

نظرسنجی از مشتریان

فایل های موجود در سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آخرین محصولات
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان-ایران پژوهشگر: زری شعبانی
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز-ایران پژوهشگر: ابوذر محرمی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مقطع کارشناسی ارشد نویسنده مهناز رسولی
دانشگاه بیرجند مقطع کارشناسی ارشد نویسنده:طیبه احمد پور
دانشگاه ادبیات علوم انسانی مقطع:کارشناسی ارشد نویسنده:فاطمه بشارتی
نویسنده:کاظم مجدیان خو مقطع:کارشناسی ارشد
دانشگاه:محمد خیضر بسكرة نویسنده:سارة بن عیسى
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم سبزوار-ایران معظمه احمدی
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران نویسنده: قاسم منصوری مفرد
پایان نامه مقطع دکتری در نقد معاصر دانشگاه وهران-الجزائر نویسنده: حاکمي لخضر
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی- ایران نویسنده: لیلا نوابی
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نویسنده:محمد ریاض و تار