محبوب ترین محصولات

پیگیری سفارشاتمحصولات پرفروش

أثر التورات في شعر الدرویشأثر التورات في شعر الدرویش
توظیف التراث فی الروایة العربیةتوظیف التراث فی الروایة العربیة
دیوان ترجمان الأشواق ابن عربی-دراسة أسلوبیةدیوان ترجمان الأشواق ابن عربی-دراسة أسلوبیة
عتبات( جیرار جینیت من النص إلی المناص)عتبات( جیرار جینیت من النص إلی المناص)
أبها في الشعر السعودي المعاصر( دراسة موضوعیة فنیة)أبها في الشعر السعودي المعاصر( دراسة موضوعیة فنیة)
في نظریة العنوان-خالد حسین حسینفي نظریة العنوان-خالد حسین حسین
 حرکة الشعر في العراق من الکلاسيکية إلی الرومانسية حرکة الشعر في العراق من الکلاسيکية إلی الرومانسية
کاربرد نحوی حروف جر زائد در قرآن کریمکاربرد نحوی حروف جر زائد در قرآن کریم
ما هي سیمیولوجیاما هي سیمیولوجیا
ترجمه و تحقیق دیوان فدوی طوقانترجمه و تحقیق دیوان فدوی طوقان
ترجمه رمان سارة أثر عباس محمود العقادترجمه رمان سارة أثر عباس محمود العقاد
أسالیب الإیجاز في بناء الخطاب القرآني( مقاربة أسلوبیة)أسالیب الإیجاز في بناء الخطاب القرآني( مقاربة أسلوبیة)
بررسی و تبیین مؤلفه های پست مدرنیسم در اشعار رضا براهنی، علی باباچاهی و یدالله رؤیاییبررسی و تبیین مؤلفه های پست مدرنیسم در اشعار رضا براهنی، علی باباچاهی و یدالله رؤیایی
بررسی ادبیات کودک در اشعار دو شاعر فلسطینی ابوسلمی و احمد دحبوربررسی ادبیات کودک در اشعار دو شاعر فلسطینی ابوسلمی و احمد دحبور
بررسی مولفه های شعر کودک در دیوان الاطفال سلیمان عیسیبررسی مولفه های شعر کودک در دیوان الاطفال سلیمان عیسی
بررسی بازنویسی و بازآفرینی کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان منتشر شده از سال 1362 تا 1383بررسی بازنویسی و بازآفرینی کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان منتشر شده از سال 1362 تا 1383
تشریح النصتشریح النص
بررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقانبررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقان
بررسی عناصر پست مدرنیستی در قالب های کلاسیک شعر معاصربررسی عناصر پست مدرنیستی در قالب های کلاسیک شعر معاصر
بررسی نحوی موضوع تعلق جارومجرور و ظرف در آیات قرآنبررسی نحوی موضوع تعلق جارومجرور و ظرف در آیات قرآن

دیگر امکانات

نظرسنجی از مشتریان

فایل های موجود در سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آخرین محصولات

تشریح النص

2500 تومان
نویسنده: عبدالله الغذامي
نویسنده: برنارد توسان- ترجمه: محمد نظیف
نویسنده: عبدالحق بالعابد تقدیم: سعید یقطین
نویسنده: خالد حسین حسین
پایان نامه کارشناسی ارشد- زبان و ادبیات عربی دانشگاه موتة
پایان نامه کارشناسی ارشد- زبان و ادبیات عربی دانشگاه ام القری- ایران
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه رفسنجان-ایران
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل -ایران
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان-ایران
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس- ایران