محبوب ترین محصولات

پیگیری سفارشاتمحصولات پرفروش

أثر التورات في شعر الدرویشأثر التورات في شعر الدرویش
توظیف التراث فی الروایة العربیةتوظیف التراث فی الروایة العربیة
دیوان ترجمان الأشواق ابن عربی-دراسة أسلوبیةدیوان ترجمان الأشواق ابن عربی-دراسة أسلوبیة
عتبات( جیرار جینیت من النص إلی المناص)عتبات( جیرار جینیت من النص إلی المناص)
أبها في الشعر السعودي المعاصر( دراسة موضوعیة فنیة)أبها في الشعر السعودي المعاصر( دراسة موضوعیة فنیة)
في نظریة العنوان-خالد حسین حسینفي نظریة العنوان-خالد حسین حسین
 حرکة الشعر في العراق من الکلاسيکية إلی الرومانسية حرکة الشعر في العراق من الکلاسيکية إلی الرومانسية
کاربرد نحوی حروف جر زائد در قرآن کریمکاربرد نحوی حروف جر زائد در قرآن کریم
ما هي سیمیولوجیاما هي سیمیولوجیا
ترجمه و تحقیق دیوان فدوی طوقانترجمه و تحقیق دیوان فدوی طوقان
ترجمه رمان سارة أثر عباس محمود العقادترجمه رمان سارة أثر عباس محمود العقاد
أسالیب الإیجاز في بناء الخطاب القرآني( مقاربة أسلوبیة)أسالیب الإیجاز في بناء الخطاب القرآني( مقاربة أسلوبیة)
بررسی و تبیین مؤلفه های پست مدرنیسم در اشعار رضا براهنی، علی باباچاهی و یدالله رؤیاییبررسی و تبیین مؤلفه های پست مدرنیسم در اشعار رضا براهنی، علی باباچاهی و یدالله رؤیایی
بررسی ادبیات کودک در اشعار دو شاعر فلسطینی ابوسلمی و احمد دحبوربررسی ادبیات کودک در اشعار دو شاعر فلسطینی ابوسلمی و احمد دحبور
بررسی مولفه های شعر کودک در دیوان الاطفال سلیمان عیسیبررسی مولفه های شعر کودک در دیوان الاطفال سلیمان عیسی
بررسی بازنویسی و بازآفرینی کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان منتشر شده از سال 1362 تا 1383بررسی بازنویسی و بازآفرینی کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان منتشر شده از سال 1362 تا 1383
تشریح النصتشریح النص
بررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقانبررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقان
بررسی عناصر پست مدرنیستی در قالب های کلاسیک شعر معاصربررسی عناصر پست مدرنیستی در قالب های کلاسیک شعر معاصر
بررسی نحوی موضوع تعلق جارومجرور و ظرف در آیات قرآنبررسی نحوی موضوع تعلق جارومجرور و ظرف در آیات قرآن

دیگر امکانات

نظرسنجی از مشتریان

فایل های موجود در سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آخرین محصولات
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز- ایران
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد- ایران
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دربارۀ بلاغت قرآنی دانشگاه وهران- الجزایر
پایان نامه مقطع دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
پایان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه الحاج خضر-الجزائر
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد -زبان و ادبیات عرب دانشگاه بن بوعلی-الجزائر
پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه نابلس- فلسطین
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی-ایران